ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

ਇੱਕ ਲਾਈਨ contactors


WhatsApp ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ!