നാം ലോകത്തിന് വ്യക്തമായ ശക്തി കൊണ്ട്

നൊഫുഎല് പുതിയ ലോഗോ 6 വർഷം വിപണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഴയ ലോഗോ മാറ്റുക ആണ്

പഴയതുമായ ലോഗോയ്ക്ക്

പഴയതുമായ ലോഗോയ്ക്ക്

ഇമ്ഗ്_൦൫൨൩

വാർത്ത ലോഗോ

നൊഫുഎല്

൫൮ബ്ച്൦൧ഫ്൨൨൩ഫ്ഫ്ച്_ഥുംബ്൯൦൦


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-൧൨-൨൦൧൮

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!